ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ขอเชิญมาประลองนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 80) 31 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นูรเอ็ฮซาน บอตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลามและหัวหน้าโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ (QCP) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 103) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 459) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 (อ่าน 516) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่3 (อ่าน 1078) 06 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 748) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมท่องจำอัลกุรอ่าน QMP (อ่าน 988) 09 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1257) 08 เม.ย. 65
ประกาศหอพักหญิงโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1221) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ม.1-ม.4ที่อย่อูสัรามาดารุลอีมานปีการศึกษา2565 (อ่าน 1018) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนกัเรียนใหม่ม.1ปีการศึกษา2565 ประจำหอพักดารุลอัยนี (อ่าน 707) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำหอพักดารุลนาอีมบี (ฮาฟี เซาะห์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 448) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่ประจำหอพักดารุลนาอีม เอ (โควต้า) ประจาปี การศึกษา 2565 (อ่าน 555) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจําหอพักดารุลนาอีมเอ (QCP) ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 283) 08 เม.ย. 65
รายชื่อเด็กใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่อัสรามาดารุลฟิรดาวส์ปี 2565 (Quotam.1) (อ่าน 438) 08 เม.ย. 65
รายช่ือนักเรียนใหม่หอพักหญิงดารุลอิฮซาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 424) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1118) 24 มี.ค. 65
คิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 1365) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1160) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1577) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลามประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ ( Quality Classroom Program) หรือ QCP (อ่าน 1358) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปแกรม ENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 671) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ ( Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 651) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่6 (อ่าน 401) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่5 (อ่าน 368) 05 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 303) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 300) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 272) 05 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 336) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 เรื่อง : เลือนกำหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียน (อ่าน 505) 23 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 603) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่ ๓ เรื่อง การลงทะเบียนหอพักของนักเรียนใหม่และกาหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 1233) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.1 2564 (อ่าน 3097) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.2 2564 (อ่าน 1430) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.3 2564 (อ่าน 1633) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.4 2564 (อ่าน 1405) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.5 2564 (อ่าน 1121) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.6 2564 (อ่าน 806) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่2 (อ่าน 909) 20 พ.ค. 64
รายชื่อใหม่ ม.1- 6 (อ่าน 1257) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่1 : สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ (covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 956) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1187) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1297) 01 พ.ค. 64
ประกาศ : แนวปฏิบัติสำหรับการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1725) 11 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1762) 10 เม.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือกตะฟิซ QMP ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1254) 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (สำรอง) (อ่าน 954) 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลฟิรดาวส์(ชั้น 4) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1691) 04 เม.ย. 64
รำยช ื่อนักเรียนใหม่ปีกำรศึกษำ 2 5 64 หอพักหญงิดำรุลฟิรดำวส (อ่าน 1415) 04 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประจำหอพักหญิงดารุลอัยนี (อ่าน 1219) 04 เม.ย. 64