งานแนะแนว

นางตอยีบ๊ะ มะสาแม
หัวหน้างาน

นายอับดุลฮาลิม จูมิ
รองหัวหน้า

นางสาวไนมะห์ สาแมง
เลขานุการฯ

นางสาวตัสนีม สุหลง
เหรัญญิก

นายกามาลลุดดีน เจ๊ะโซะ
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/17

นางซำซารีนี วาเด็ง
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

นายหมัดไฟโซ มะยูโซ๊ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางยัสมิน จิยี่งอ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวสุกัญญา มะลี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวซายานี สาอุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวโนรอายนี เจ๊ะโด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ